. Botswana Agate, Medium 1kg Lot | The Gem Shop, Inc.